Klingspor gedragsregels

In deze gedragsregels worden kort en overzichtelijk de principiële waarden van Klingspor beschreven. Wanneer u niet geheel zeker bent hoe u zich in een concrete situatie dient te gedragen, kunnen deze gedragsregels u helpen een passende wijze van gedrag te vinden.

Wij zijn wij

Klingspor is een familiebedrijf met een geschiedenis van ruim 120 jaar. De onderneming is opgericht in Duitsland. De Klingspor-groep bestaat momenteel uit meer dan 35 bedrijven, verspreid over alle continenten.

Onze bedrijfscultuur vormt een belangrijke basis voor ons succes en berust op de volgende uitgangspunten:

  • de integriteit van ons handelen
  • de duurzaamheid van onze groei
  • de kwaliteit en veiligheid van onze producten
  • het bevorderen van innovatie

 

integriteit van ons handelen

Ons bedrijfsbeleid en ons gedrag wordt bepaald door integriteit en eerlijkheid. Dat betekent voor elke medewerker wereldwijd, dat hij/zij zich bij twijfel altijd kan oriënteren aan de volgende richtlijn:

"Klingspor verwacht van alle medewerkers tot en met de directie altijd eerlijk en integer gedrag; intern en extern!"

In acht nemen van wetgeving

Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij ons op onze locaties altijd zowel de lokaal geldende wet- en regelgeving als alle interne richtlijnen en instructies in acht nemen. Het zakelijke succes van Klingspor is alleen mogelijk bij eerlijke concurrentie. Daarom vermijden wij elk gedrag dat leidt tot oneerlijke concurrentie, in het bijzonder marktverstorende afspraken met klanten, leveranciers en elke schending van de kartelwetgeving. In verband met de vaak breed geformuleerde wetgeving moet er in het bijzonder tijdens communicatie met concurrenten, vooral ook in samenwerkingsverbanden, op worden gelet dat er niet ongewenst kartelrelevante informatie wordt uitgewisseld. 

Geen discriminatie

Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie op grond van etniciteit, nationaliteit, geslacht, culturele achtergrond, ras, leeftijd, invaliditeit, religieuze overtuiging of seksuele oriëntatie. Elke vorm van seksuele intimidatie of “mobbing” is binnen de Klingspor groep verboden.

Verantwoordelijke omgang met bedrijfseigendommen

Wij behandelen de eigendommen van Klingspor net zoals we met onze persoonlijke eigendommen omgaan maar we gebruiken bedrijfseigendom niet voor privédoeleinden en stellen het ook niet beschikbaar aan derden. Voor uitzonderingen op dit principe is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de leidinggevende vereist. Op dezelfde manier mag interne informatie van de onderneming, in het bijzonder bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke zakelijke informatie, uitsluitend worden gebruikt, opgeslagen of vermenigvuldigd voor correct zakelijk gebruik.

Voorkomen van belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling leidt regelmatig tot risico's voor de onderneming en brengt de betrokken medewerkers vaak in een persoonlijke situatie waarbij een correcte beslissing bemoeilijkt wordt of waarbij de indruk ontstaat dat correct gedrag in het belang van de onderneming in gevaar wordt gebracht. Daarom willen wij belangenverstrengeling indien mogelijk op voorhand voorkomen. Als medewerker van Klingspor voeren we daarom geen nevenwerkzaamheden uit bij concurrenten, klanten of leveranciers en nemen we ook geen financiële belangen (tenzij het gaat om een beursgenoteerde onderneming of er is toestemming verleend door de leidinggevende).

In het algemeen geldt dat familiaire, persoonlijke of financiële relaties waarbij objectieve besluitvorming in een concrete situatie negatief kan worden beïnvloed aan de leidinggevende bekend moeten worden gemaakt om het juiste gedrag in elk individueel geval te kunnen bepalen.

Tijdens de dagelijkse werktijd wordt van elke medewerker verwacht dat hij/zij de volledige arbeidskracht inzet voor de onderneming, d.w.z. er mogen geen nevenactiviteiten voor andere werkgevers en ook geen andere privé-activiteiten worden uitgevoerd.

Geen corruptie

Bij de Klingspor-groep wordt geen corruptie geaccepteerd. Details en instructies over de correcte handelswijze met betrekking tot het onderwerp corruptie zijn opgenomen in onze anti-corruptie richtlijnen die van kracht zijn voor de volledige Klingspor-groep.

Zelfs relatief kleine corruptiegevallen kunnen naast de plaatselijke juridische gevolgen, een verstrekkende negatieve invloed hebben op de volledige groep omdat de reputatie van Klingspor wereldwijd kan worden aangetast en als gevolg daarvan bv. grote klanten direct de samenwerking beëindigen. Daarom worden alle medewerkers en de directie van de Klingspor groep opgeroepen om direct en beslist stappen te ondernemen tegen elk geval van corruptie en de betrekkingen met corrupte zakenpartners te beëindigen.

Met betrekking tot corruptie geldt ook dat wij bij Klingspor op basis van onze resp. positie/functie van andere collega's, in het bijzonder van een ondergeschikte, niet mogen verwachten voor ons privé diensten te leveren of goederen te leveren die wij op andere wijze niet zouden kunnen verkrijgen.

IT-beveiliging

Als medewerker van Klingspor verplichten we ons om de door de IT-afdeling op de hoofdvestiging Haider opgestelde veiligheidsmaatregelen en instructies ter voorkoming van gegevensverlies en bescherming tegen cybercriminaliteit in acht te nemen.

Bij de omgang met zakelijk gebruikte apparatuur, nemen wij altijd verantwoordelijk gebruik in acht om verlies of beschadiging van bestanden en IT-systemen te voorkomen. Hierbij hoort naast de algemene veiligheidsmaatregelen ook dat op mobiele apparatuur voor zover mogelijk, uitsluitend de daadwerkelijk benodigde gegevens worden opgeslagen en dat oude, niet meer benodigde gegevens worden gewist.

De wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming wordt in acht genomen, dit geldt zowel met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de medewerkers als in de omgang met gegevens van derden zoals bv. klanten en leveranciers.

Duurzaamheid van onze groei

Onze groei is zowel met betrekking tot onze zakelijke activiteiten als in relatie met onze medewerkers en vestigingslocaties duurzaam.

Omgang met zakelijke partners

Een duurzame groei is voor ons alleen mogelijk wanneer we erin slagen om nieuwe klanten te winnen en een duurzame relatie met bestaande klanten tot een wederzijds succes kunnen uitbouwen. Om hierin te slagen, moet een duurzame en succesvolle levering aan al onze klanten in alle hoofd- en nevenprocessen binnen de volledige Klingspor groep onze volledige aandacht krijgen. Ook de medewerkers op afdelingen die in het geheel geen contact met de klant hebben, moeten zich er altijd van bewust zijn dat hij/zij uiteindelijk ook een deel is van de keten voor de belevering van onze klanten. Daarom geldt het idee van klantenservice niet alleen voor externe maar ook voor interne klanten binnen de Klingspor-groep resp. tussen de afdelingen.

Wij luisteren naar onze klanten en geven hen duidelijke en begrijpelijke antwoorden. Wij reageren snel op aanvragen en ontwikkelen proactieve oplossingen. Wij staan voor een betrouwbare dienstverlening aan onze klanten en komen onze beloftes na. Bij nieuwe uitdagingen streven we er altijd naar om een voor de klant en voor Klingspor constructieve oplossing te vinden.

Ook tegenover beproefde leveranciers streven we naar de ontwikkeling van een duurzame samenwerking. Wij hechten aan een altijd constructieve en professionele realisatie van de gezamenlijke afspraken en een gezamenlijke, constructieve ontwikkeling van nieuwe oplossingen. Net als naar onze klanten toe, moet de communicatie met leveranciers ook altijd duidelijk en bindend zijn en zijn gericht op snelle afhandeling van open vragen.

Samenwerking binnen de Klingspor-groep

Wij zijn ervan overtuigd dat een platte organisatiestructuur, op elk moment directe toegang tot de leidinggevende voor de medewerkers en de duurzame binding van ervaren medewerkers, belangrijke voorwaarden zijn om succes op lange termijn te waarborgen en altijd tijdig op veranderende eisen te kunnen reageren. 

Wij werken constructief, met respect en vertrouwen samen. Dat wil zeggen dat we niet alleen snel op vragen van collega's reageren maar ook dat we open en eerlijk met elkaar communiceren om problemen te analyseren en op te lossen.

Als medewerkers van Klingspor handelen we snel en doortastend, doelgericht en verantwoordelijk. Wij zijn ons ervan bewust dat collega's en leidinggevenden erop moeten kunnen vertrouwen dat wij onze taken inhoudelijk correct, vlot en betrouwbaar uitvoeren.

Bij een succesvolle innovatieve cultuur en een verantwoordelijk omgang met elkaar hoort voor ons ook verantwoordelijke omgang met mislukkingen wanneer een goed doordachte en correct uitgevoerde maatregel niet het gewenste resultaat heeft.

Het principe dat er onder werktijd geen alcohol etc. mag worden gebruikt geldt niet alleen in landen en regio’s waar dit wettelijk verboden is.

In het kader van zakelijke maaltijden en vergelijkbare evenementen moet eveneens een passende terughoudendheid in acht worden genomen.

Dagelijks optreden

Ons optreden tegenover zakelijke partners, collega's en medewerkers dient altijd hoffelijk en correct te zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat onze verschijning en ons optreden in woord en daad het imago van ons en Klingspor bepaalt en streven daarom naar een professioneel optreden dat de in deze gedragsregels beschreven waarden weergeeft.

Arbeidsnormen

Bij Klingspor letten we erop dat gevaar voor mensen en belasting van het milieu zo veel mogelijk worden vermeden resp. beperkt en dat we spaarzaam omgaan met onze grondstoffen. Veiligheid komt bij ons op de eerste plaats. Dat betekend dat onze producten voldoen aan Duitse en internationale veiligheidsnormen. Dat betekent echter ook dat op al onze locaties en in het bijzonder in onze fabrieken, de geldende veiligheids- en milieunormen in acht worden genomen om gevaren voor onze medewerkers te voorkomen.

Klingspor wijst elke vorm van kinderarbeid en dwangarbeid af en accepteert dit ook niet van zakelijke partners. Klingspor steunt daarom ook de uitspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsnormen van de ILO (International Labour Organisation).

Kwaliteit en veiligheid van onze producten

Klingspor is een kwaliteitsleverancier van slijpproducten. Wij overtuigen onze klanten met kwalitatief hoogwaardige producten en een hoogstaande klantenservice.

De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd door onze specifieke productienormen en is onafhankelijk van de locatie. Daarom voldoen wij op elke locatie bij de productie en afwerking altijd aan de vastgelegde productieprocessen. De verbetering en doorontwikkeling van onze productieprocessen waarborgt hierdoor gelijktijdig de kwaliteit van onze producten.

Veiligheid voor de gebruiker is voor ons een onbetwistbare eis aan al onze producten en productietechnieken. Wij hechten daarom grote waarde aan ons lidmaatschap van de Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen (oSa) en ondersteunen het lidmaatschap van de oSa voor elke andere slijpmiddelenfabrikant.

Innovatieve cultuur

Onze ondernemingsgroep kon zich in haar ruim 100-jarige geschiedenis met ruim 35 ondernemingen wereldwijd alleen ontwikkelen tot een van de toonaangevende slijpmiddelenfabrikanten door de ondernemingsgeest die zich de permanente en duurzame ontwikkeling van de ondernemingsroep ten doel stelt.

Hiervoor is innovatief denken en handelen op elk niveau binnen de onderneming vereist. Dit omvat zowel onze bereidheid om het bestaande ter discussie te stellen als de openheid om zinvolle veranderingen snel en actief ter hand te nemen.

Door deze innovatieve cultuur wordt het ons mogelijk om op een zich deels razendsnel ontwikkelende markt en continu technische vooruitgang, ook in de toekomst betrouwbare producten beschikbaar te stellen die voldoen aan de eisen van onze klanten.

Schending van de gedragsregels

Wanneer u merkt dat medewerkers zich niet aan deze gedragsregels houden, dient u uw collega's, indien mogelijk, in eerste instantie vriendelijk daarop te wijzen. Wanneer de schending zich herhaald of wanneer er sprake is van een opzettelijke schending, dient u contact op te nemen met uw leidinggevende, de plaatselijke directie, de bedrijfsleiding van de MKG of een Compliance Officer. Wanneer dit om persoonlijke redenen in uitzonderlijke situaties niet mogelijk is, kunt u gebruikmaken van de ombudsprocedure.

Ombudsprocedure

Het is zowel in het belang van Klingspor als van elke medewerker, dat bestaande misstanden en incorrecte zakelijke praktijken worden voorkomen resp. beëindigd. Schending van de gedragsregels moet daarom open en direct worden aangesproken en opgelost. Wanneer een medewerker om persoonlijke redenen in uitzonderlijke situaties niet in staat is de situatie open ter sprake te brengen, kan elke medewerker van de Klingspor-groep vertrouwelijk en anoniem contact opnemen met de ombudsman om incorrecte zakelijke praktijken en andere misstanden onder de aandacht te brengen zonder persoonlijke consequenties te moeten vrezen. De ombudsprocedure mag niet worden misbruikt om dagelijkse conflicten tussen een medewerker en een leidinggevende op te lossen.

Contact opnemen met de ombudsman kan via e-mail of telefonisch. Contact: omb@klingspor.de Tel. +49 (2773) 922-388.

De bedrijfsleiding van elke Klingspor-onderneming dient te waarborgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de functie van de ombudsman en de meest recente contactgegevens.

Versie: 09.11.2018