Gegevensbeschermingsaanwijzingen

Klik hier om uw beveiligingsinstellingen aan te passen.

1. Algemene informatie

Dit privacybeleid geldt voor de website www.klingspor.be.

De website wordt gehost door Werkbank GmbH. De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van deze hoster. Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken zoals beschreven in dit privacybeleid en uitsluitend op basis van de gegevensverwerkingsovereenkomst die hiervoor tussen ons is gesloten en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen. De webserver en de webinhoud van Klingspor worden door of in opdracht van Klingspor AG in Duitsland geëxploiteerd en onderhouden.

Klingspor verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens zoals gedefinieerd in Art. 4 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is elke informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijv. naam, adres, e-mailadressen enz.

In ons privacybeleid gebruiken we termen die worden gebruikt en gedefinieerd in de GDPR. In de context van de wetgeving inzake gegevensbescherming betekent de term "verwerking" bijvoorbeeld: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés. Dit omvat in wezen elke behandeling van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, bijwerken of wijzigen, gebruiken, doorgeven, verspreiden, wissen of vernietigen enz.

SSL / TLS-versleuteling
Deze site maakt gebruik van SSL / TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat de adresregel van uw browser verandert van "http://" in "https://" en er een slotsymbool in de adresbalk van uw browser verschijnt. Wanneer SSL / TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.


2. Controller

De verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in Art. 4 (7) van de GDPR en andere nationale data privacy wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie en andere data privacy regelgeving, is

Klingspor AG

Adres:
Hüttenstraße 36
35708 Haiger
Duitsland

Tel.: + 49 27 73 / 9 22 - 0
Fax: + 49 27 73 / 9 22 - 2 80/-396
Email: info@klingspor.de

Bij vragen, suggesties of opmerkingen over het onderwerp gegevensbescherming en de handhaving van uw rechten kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via Email: dpo@klingspor.de


3. Gebruik van gegevens

3.1 Algemeen
U kunt toegang krijgen tot onze website zonder dat u actief enige informatie over uw identiteit hoeft vrij te geven. Tenzij dit door u of door de door u gebruikte software wordt onderdrukt, zendt de op uw apparaat geïnstalleerde browser normaal gesproken alleen algemene technische informatie naar de server van onze website om verbinding met de website mogelijk te maken (bijv. browsertype en -versie, besturingssysteem, hostnaam van het apparaat, taalinstelling, datum en tijd of duur van de toegang, opgeroepen inhoud, website waar de toegang vandaan komt). Dit omvat ook het IP-adres van het apparaat dat u op dat moment gebruikt om de website te bezoeken. Dit wordt tijdelijk opgeslagen in een logbestand.
De gegevens worden maximaal 80 dagen op de server bewaard met het oog op de identificatie en analyse van mogelijke aanvalspatronen en andere illegale interventies. Zodra deze gegevens niet meer nodig zijn, worden ze gewist.
Uw IP-adres wordt automatisch verwerkt om technische en administratieve redenen met betrekking tot het opzetten en de stabiliteit van de verbinding om de website en de gebruikerservaring te optimaliseren, om de veiligheid en de werking van onze website te garanderen en om, indien nodig, eventuele illegale aanvallen op de website te kunnen opsporen.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres en andere technische gegevens Art. 6 (1) (f) van de GDPR. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit het hierboven genoemde veiligheidsbelang en de noodzaak van ononderbroken beschikbaarheid van onze website. Uit de verwerking van het IP-adres en andere informatie in het logbestand kunnen wij geen directe conclusies trekken over uw identiteit.
Indien wij voornemens zijn deze informatie verder te gebruiken, vindt u de relevante details verderop in de tekst van dit privacybeleid. In het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • Indien wij uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient Art. 6 (1) (a) van de GDPR als rechtsgrondslag.
 • Wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons of om relevante precontractuele stappen te nemen, dient Art. 6 (1) (b) van de GDPR als rechtsgrondslag dienen.
 • Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, zoals wettelijke opslag- en bewaarverplichtingen, dient Art. 6 (1) (c) van de GDPR als rechtsgrondslag dienen.
 • Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde, en indien uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan de eerstgenoemde belangen, wordt de verwerking van persoonsgegevens gelegitimeerd door Art. 6 (1) (f) van de GDPR.


3.2 Actieve verstrekking van persoonsgegevens
Als u besluit gebruik te maken van bepaalde diensten, of onze nieuwsbrief te bestellen, of persoonlijk contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld per e-mail, of gebruik te maken van het met een wachtwoord beveiligde gedeelte of onze webwinkel, zullen wij u om verdere persoonsgegevens moeten vragen, in het bijzonder contactgegevens. Deze gegevens worden verzameld voor de in punt 3.1 genoemde algemene doeleinden en zijn nodig voor de levering en uitvoering van de gevraagde diensten of om te controleren of u gerechtigd bent daarvan gebruik te maken.
Het is geheel aan u of u deze gegevens al dan niet verstrekt. Zonder deze gegevens kan Klingspor u echter de gevraagde dienst niet leveren.

3.3 JavaScript en JAVA applets
Op onze website kan gebruik worden gemaakt van JavaScript, cookies of JAVA applets. Het gebruik van deze functionaliteiten kan door u worden uitgeschakeld door de programma-instellingen van uw browser aan te passen.

3.4 Cookies
Wij gebruiken 'cookies' en tracking pixels op onze website.
Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw apparaat en bevatten geen virussen, trojans of andere malware. De cookie slaat informatie op die gerelateerd is aan het specifieke apparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij direct kennis krijgen van uw identiteit.
Cookies worden voor een aantal verschillende doeleinden gebruikt. Talrijke cookies zijn nodig omdat bepaalde technische websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de videoweergave).
Andere cookies dienen om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld "sessiecookies" om vast te stellen of u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Wij gebruiken echter ook cookies om statistieken over het gebruik van onze website op te slaan en om ons aanbod te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om automatisch vast te stellen dat u ons eerder hebt bezocht wanneer u onze site opnieuw bezoekt. In sommige gevallen kunnen ook door derde bedrijven cookies op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (third-party cookies) voor de hierboven genoemde doeleinden.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden ter vrijwaring van onze rechtmatige belangen en die van derden in overeenstemming met Art. 6 (1) (f) van de GDPR. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt opgeslagen. Het volledig deactiveren van cookies kan betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. De cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. U kunt deze cookies echter ook eerder verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Daarnaast gebruiken wij dergelijke cookies ook voor het meten van het internetpubliek en voor reclame- en marketingdoeleinden; dit gebeurt gedeeltelijk in de vorm van cookies van derden (zie de beschrijving voor Google Analytics hieronder).
U wordt gevraagd om toestemming te geven voor cookies wanneer u de website bezoekt. Het gebruik van cookies en de verwerking van de bijbehorende gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw actieve toestemming en is gebaseerd op Art. 6 (1) (a) van de GDPR en § 15 van de Duitse Telemediawet, die moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Europese wetgeving.

Voor details over het verzamelen en verwerken van gegevens in het kader van de plaatsing en optimalisering van reclame en de analyse van het internetpubliek, verwijzen wij naar de onderstaande informatie over het gebruik van cookies en trackingpixels voor reclamedoeleinden, met name de beschrijving van de Google-diensten.

3.5 Afstemming/openbaarmaking van gegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) van de GDPR;
 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u in overeenstemming met Art. 6 (1) (b) van de GDPR;
 • er is een wettelijke verplichting tot openbaarmaking op grond van Art. 6 (1) (c) van de GDPR.

De meegedeelde gegevens mogen door de derde partij uitsluitend voor de vermelde doeleinden worden gebruikt. De bekendmaking van geanonimiseerde gegevens (gegevens die niet aan u kunnen worden gekoppeld) aan partners en sponsors is te allen tijde mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving.

3.6 Rechten van betrokkenen
U hebt het recht:

 • in overeenstemming met Art. 7 (3) van de GDPR, om uw toestemming van ons op elk moment in te trekken. Hierdoor zouden wij in de toekomst geen gegevens meer kunnen verwerken op basis van deze toestemming;
 • in overeenstemming met Art. 15 van de GDPR, om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de beoogde bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking of bezwaar tegen een dergelijke verwerking, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens wanneer dergelijke gegevens niet door ons worden verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over deze gegevens;
 • in overeenstemming met Art. 16 van de GDPR, om zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;
 • in overeenstemming met Art. 17 van de GDPR, te eisen dat uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden gewist, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • in overeenstemming met Art. 18 van de GDPR , om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, wanneer de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de gegevens, wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 van de GDPR;
 • in overeenstemming met Art. 20 van de GDPR, om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en
 • in overeenstemming met Art. 77 van de GDPR, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Normaal gesproken is dit de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van het hoofdkantoor van onze onderneming.

INFORMATIE OVER UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN OVEREENKOMSTIG ART. 21 VAN DE GDPR
U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e), van de GDPR (gegevensverwerking in het algemeen belang) of artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit omvat ook profilering (zoals gedefinieerd in art. 4, lid 4, van de GDPR) op basis van die bepalingen.
Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij de verwerking onmiddellijk stopzetten. In dit geval is het niet nodig een bijzondere situatie aan te geven. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
Indien u gebruik wenst te maken van uw recht van bezwaar, volstaat het een e-mail te sturen naar dpo@klingspor.de


Zodra het doel van de opslag niet meer bestaat, zullen wij uw persoonsgegevens wissen of blokkeren. Gegevens kunnen echter worden opgeslagen indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in EU-verordeningen, wetten of andere regelingen waaraan wij zijn onderworpen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gegevens die om commerciële of fiscaalrechtelijke redenen moeten worden opgeslagen, zoals factuurgegevens voor abonnementen. Uw gegevens worden geblokkeerd of gewist wanneer een door deze voorschriften voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het noodzakelijk is de gegevens te bewaren met het oog op de sluiting of uitvoering van een overeenkomst.


4. Google

Het gebruik van de hieronder beschreven Google-diensten en het daarmee verbonden gebruik van cookies vindt alleen plaats met uw toestemming, die wij u bij het begin van uw bezoek aan onze website uitdrukkelijk vragen.

4.1 Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. in de versies Universal Analytics en Google Analytics 4; een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google" genoemd). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Vanuit ons gezichtspunt zijn dit third-party cookies.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website (bijv. het IP-adres van de computer die toegang heeft verkregen, het tijdstip van toegang, de referrer-URL en informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem) wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Bij het gebruik van Google Analytics 4 maken wij gebruik van de functies Gebruikers-ID en Google Signalen.

Gebruikers-ID: User ID stelt ons in staat om een unieke, permanente ID toe te wijzen aan een of meer sessies (en de activiteiten binnen die sessies) en om gebruikersgedrag over apparaten heen te analyseren.

Google Signalen: Door het gebruik van Google Signals wordt aanvullende informatie door Google verzameld indien de gebruiker gepersonaliseerde reclame in zijn Google-account heeft geactiveerd. Deze gegevens worden intern door Google geëvalueerd en vervolgens in geanonimiseerde en samengevatte vorm als evaluatie doorgegeven aan de gebruikers van deze Google-diensten. Dit stelt ons in staat om onze diensten en producten en onze reclamemaatregelen te optimaliseren.

In het kader van Google Signals wordt cross-device tracking door Google uitgevoerd indien de weergave van gepersonaliseerde reclame is geactiveerd in het Google-account van de gebruiker. Dit betekent dat advertenties aan deze gebruikers kunnen worden geleverd in cross-device remarketingcampagnes als onderdeel van Google Signals.

Google verwerkt de informatie namens ons om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet ten behoeve van marktonderzoek en voor de passende vormgeving van deze webpagina's te verlenen.

Wij hebben een gegevensverwerkingscontract met Google over het gebruik van Google Analytics. In dit contract verklaart Google dat zij de gegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en garandeert zij de bescherming van de rechten van de betrokkene. Wij gebruiken alleen Google Analytics en Google Analytics 4 met ingeschakelde IP-anonimisering. Dit betekent dat binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Volgens informatie van Google wordt het IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Indien nodig worden de verzamelde gegevens aan derden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden de gegevens in opdracht van Google verwerken.

Bewaartermijn: De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden automatisch verwijderd na 2 maanden (Google Analytics 4) en 14 maanden (Universal Analytics). Dit zijn de kortste bewaartermijnen voor gegevens die kunnen worden ingesteld. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, vindt automatisch één keer per maand plaats.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgestuurd naar Google en door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is. De huidige link op het moment van de laatste update van dit privacybeleid is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browser add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst dat voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Help van Google Analytics. Informatie over het gebruik van gegevens door Google vindt u in haar Privacybeleid.

4.2 Google Ads conversion tracking / remarketing
Behoudens uw persoonlijke toestemming, gebruiken wij ook Google Ads conversion tracking en remarketing om het succes van onze reclamemaatregelen op externe websites te meten en te verbeteren. Het voordeel voor u als gebruiker is de mogelijkheid om advertenties weer te geven die voor u interessanter zijn.

Deze reclame wordt door Google geleverd via "advertentieservers". Als u via een Google-advertentie naar onze website wordt geleid, slaat Google een cookie op uw client op. De duur van deze cookies is normaal gesproken 30 dagen. Google slaat normaal gesproken de unieke cookie-ID of uw opt-out-instellingen op als analysewaarden voor deze cookie.
Deze cookies stellen Google in staat uw internetbrowser te herkennen. Wij verzamelen of verwerken zelf geen persoonlijke gegevens van u bij de bovengenoemde reclamemaatregelen. Google verstrekt ons alleen statistische analyses. Op basis van deze analyse kunnen wij vaststellen welke van onze reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van het reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen wij op basis van deze informatie geen gebruikers identificeren.
Wij hebben echter geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google via dit instrument verzamelt en de informatie die wij hier verstrekken, weerspiegelt ons kennisniveau: Door de integratie van conversietracking ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft bezocht of op een van onze advertenties heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een dienst van Google, kan Google uw bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat Google informatie over u of de apparaten of software die u gebruikt, ontdekt, verwerkt en opslaat.

De remarketingfunctie van Google stelt ons in staat om u, nadat u onze website heeft bezocht, op andere webpagina's binnen het advertentienetwerk van Google (bijv. Google Search of YouTube) advertenties te tonen op basis van uw interesses. Uw interactie op onze website wordt voor dit doel geanalyseerd, bijv. om te achterhalen in welke aanbiedingen u geïnteresseerd bent. Google slaat een nummer op als een cookie in uw browser en gebruikt dit unieke nummer om uw bezoeken te registreren. Dit nummer wordt gebruikt om de webbrowser op het gebruikte apparaat eenduidig te identificeren.

U kunt deze trackingprocedures op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen, met name door cookies van derden te onderdrukken; b) door de plug-in van Google te installeren via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van bedrijven die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne About Ads te deactiveren via de link https://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt geannuleerd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door ze permanent te deactiveren in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browser via de link https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://services.google.com/sitestats/nl.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op https://www.networkadvertising.org.

Google houdt zich aan het EU-VS Privacy Shield Framework, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3 Google Tag Manager
Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee tags voor op de markt gebrachte websites via een interface kunnen worden beheerd. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-loos domein en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd die, van hun kant, onder bepaalde omstandigheden gegevens kunnen registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze informatie. Als de registratie op domein- of cookieniveau is gedeactiveerd, blijft deze instelling van kracht voor alle tracking tags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

4.4 Google Maps
Als gebruiker van onze website kunt u de samenwerkende dealers in uw omgeving op een kaart laten weergeven. Wij gebruiken Google Maps om de kaart en routes weer te geven. Google Maps is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Details over de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van Google Maps kunt u vinden op de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Om samenwerkende dealers in uw omgeving weer te geven, moet u eerst een locatie opgeven. In dit geval baseren wij de gegevensverwerking op de toestemming die u geeft wanneer u het adres invoert. Uw IP-adres wordt in dit verband niet door ons opgeslagen. Voor informatie over gegevensverwerking die buiten onze invloedssfeer door Google plaatsvindt, klikt u op de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

5. YouTube

Indien op YouTube gehoste video's op onze website kunnen worden bekeken, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en van de gebruiksvoorwaarden van YouTube wanneer u de cursor over het voorbeeldbeeld van de video beweegt. Wij wijzen u erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die bij het oproepen van een dergelijke video worden doorgegeven, noch van het gebruik ervan door YouTube.

Verkoper: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Privacybeleid:https://policies.google.com/privacy?hl=nl


6. Links naar sociale media

Wij gebruiken sociale plug-ins op onze website op grond van Art. 6 (1) (f) van de GDPR om de bekendheid van onze groep van ondernemingen en onze producten te vergroten. Het onderliggende reclamedoel wordt geacht een legitiem belang te zijn in de zin van de GDPR.
De plug-ins leggen geen rechtstreeks contact tussen uw browser en de servers van de aanbieders. Door op de plugin te klikken, wordt de gebruiker doorgestuurd naar de website van de aanbieder. Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens op websites van derden.
De volgende social media plug-ins zijn beschikbaar op onze website:

Facebook en Instagram
Social media plugins Facebook en Instagram van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, Europa (hierna te noemen "Meta") worden gebruikt om een meer gepersonaliseerde ervaring mogelijk te maken.

Facebook
Wij gebruiken hiervoor een Facebook-button. U kunt de knop herkennen aan de bekende 'f' op een grijze of blauwe achtergrond.
Wanneer u een pagina van onze website oproept, wordt er geen verbinding met de servers van Meta tot stand gebracht. Wanneer u echter op de 'f'-knop klikt, wordt u doorgestuurd naar een Facebook-pagina van Meta..
Privacybeleid: https://www.facebook.com/privacy/policy/

Instagram
Wanneer u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Meta uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Meta.
Privacybeleid: https://privacycenter.instagram.com/policy/

Linked In
Verkoper: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland
Privacybeleid: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing
Verkoper: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland
Privacy Policy: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy


7. Oxomi

OXOMI is een dienst van scireum GmbH, Eisenbahnstr. 24, 73630 Remshalden. Het privacybeleid van scireum voor OXOMI is te vinden op https://scireum.de/scireum/datenschutz/

Wij gebruiken OXOMI om media-inhoud (catalogi, artikelafbeeldingen, video's, lange teksten, documenten, enz.) in onze website te integreren en aan u te presenteren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is daarom Art. 6 para.1 lit. f GDPR. Om technische redenen wordt bij het oproepen van deze inhoud het IP-adres door scireum GmbH geregistreerd. Het IP-adres wordt na 2 maanden automatisch gewist en wordt niet voor andere commerciële doeleinden dan de presentatie van onze webinhoud gebruikt of anderszins verwerkt.