Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

Iedere bestelling en/of aanvaarding van een aanbieding, offerte en dergelijke impliceert van rechtswege de instemming van de cliënt met deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de cliënt verklaart kennis te hebben genomen en zich te onthouden aan iedere bepaling van zijn/haar algemene verkoopsvoorwaarden, die in strijd zou zijn met huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en dergelijke

De catalogi, prijslijsten, drukwerken en andere handels- of technische documenten kunnen niet als definitief aanbod beschouwd worden en hebben een louter indicatieve waarde.

 

Artikel 3. Aanvaarding van de bestelling door KLINGSPOR

Iedere bestelling van de cliënt verbindt op onherroepelijke wijze de cliënt die zich tegelijkertijd verbindt tot de aankoop van de goederen en de betaling van de koopprijs.

KLINGSPOR behoudt zich het recht om, in geval van ontdekking van enig gebrek die een conforme levering in de weg zou staan, zoals de niet nakoming door de leverancier van de technische of economische normen, de bestelling te weigeren. KLINGSPOR zal dit melden aan de cliënt per aangetekend schrijven of per e-mail waarin de aan te brengen wijzigingen aan de bestelling opgenomen worden. Indien deze laatste de wijzigingen weigert, zal KLINGSPOR de bestelling annuleren zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de cliënt.

De kosten van de verzending zijn ten laste van de cliënt tenzij uitdrukkelijk anders bepaald (Franco vanaf 275 €). Voor alle verkochte goederen gaat het risico over bij de afsluiting van het contract.

 

Artikel 4. Levering van materiaal

De leveringstermijnen ​​vermeld op de orderbevestiging zijn slechts indicatief en zijn gebaseerd op een verwachte gemiddelde tijd.

De leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. Geen enkele vertraging in de levering, hetzij door overmacht, hetzij om welke redenen ook, brengt een aansprakelijkheid in hoofde van KLINGSPOR met zich mee en kan derhalve geen aanleiding geven tot vergoeding van welke aard ook, noch gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of tot weigering om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is opgenomen op de leveringsbron.

Zelfs in het laatste geval, kan KLINGSPOR niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in geval van overmacht: staking, brand, faling van een leverancier en dergelijke.

 

Artikel 5. Verplaatsing, transport en verzekering

De cliënt zal er zorg voor dragen dat de plaats van uitvoering tijdig toegankelijk is voor de verkoper/leverancier. De cliënt staat in voor het lossen.

Leveringen geschieden naar keuze van KLINGSPOR conform incoterms DDP (Delivered Duty Paid - Franco inclusief rechten) op de door de cliënt aangegeven plaats van bestemming.

KLINGSPOR heeft aan zijn leveringsplicht voldaan wanneer de goederen op de genoemde plaats in het land van invoer beschikbaar zijn gesteld.

De overdracht van de risico’s en de kosten gebeurt bij de levering aan de cliënt.

Het door KLINGSPOR aangegeven tijdstip van levering is steeds louter indicatief en betreft enkel de datum van de levering en niet het uur.

 

Artikel 6. Verpakking en opruiming

Alle verpakkingen zijn voor rekening van de cliënt en worden door KLINGSPOR niet teruggenomen.

De opruiming na de uitvoering van de opdracht is voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 7. Klachten

Iedere levering door KLINGSPOR gaat gepaard met een leveringsbon teneinde de cliënt toe te laten de aanwezigheid van de goederen na te gaan.

Van zodra het materiaal wordt geleverd aan de cliënt, draagt ​​deze laatste alle risico's, verlies of schade en neemt de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

De klachten aangaande verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking ervan, per aangetekend schrijven te worden gemeld aan KLINGSPOR.

Alle klachten worden slechts aanvaard, indien zij schriftelijk aan KLINGSPOR worden gemeld binnen een termijn van 8 dagen na levering van de goederen.

 

Artikel 8. Bijbehorende werken

Wanneer er werken, die niet binnen de bevoegdheid of de specialisatie van KLINGSPOR vallen, noodzakelijk zouden zijn zal er een offerte opgesteld worden op naam van de cliënt door een terzake bevoegde onderneming, die alleen aansprakelijk zal zijn voor zijn gedeelte ten aanzien van de cliënt, met hierbij uitsluiting van iedere aansprakelijkheid lastens KLINGSPOR.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door KLINGSPOR, zal haar aansprakelijkheid uitsluitend geregeld worden door de bepalingen van het huidig artikel.

De aansprakelijkheid die KLINGSPOR kan oplopen, vloeit voort uit een mid­delenverbintenis.

KLINGSPOR zal enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte directe schade te herstellen, die veroorzaakt werd bij de uitvoering van de werken, dit echter tot maximum van de waarde van de werken vermeld op bestelbon, en dit ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag.

Bij aanmaakbanden kunnen meer- of minderleveringen voorkomen.

De cliënt dient KLINGSPOR schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat de cliënt ondergaat, binnen de kortst mogelijke tijd en ten laatste binnen acht (8) dagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of minstens te rekenen vanaf het ogenblik waarop de cliënt er kennis van heeft gekregen. Bij gebreke hieraan behoudt KLINGSPOR zich het recht om elke schadeloosstelling te weigeren.

KLINGSPOR sluit alle aansprakelijkheid uit voor:

(1) de vergoeding door KLINGSPOR voor alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, kapitaal, cliënteel en dergelijke;

(2) de vergoeding van alle directe en of indirecte schade veroorzaakt door (een foutief ) gebruik van het geleverde product zelf door de cliënt, diens aangestelden (werknemers) of een derde waarbij er schade ( materieel of lichamelijk) wordt berokkend aan een derde.

(3) alle vorderingen door derden tegen de cliënt gericht.

KLINGSPOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiende uit de tussenkomst van een derde.

In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid van KLINGSPOR kan worden weerhouden, wordt haar totale aansprakelijkheid betreffende een levering/prestatie beperkt tot het bedrag dat de cliënt reeds betaald heeft voor de desbetreffende materialen/prestaties in de afgelopen 12 maanden, met een maximum van 5.000,00 €.

 

Artikel 10. Waarborg

KLINGSPOR verleent een waarborg gedurende een termijn van zes maanden vanaf de levering voor verborgen gebreken. Deze waarborg is strikt beperkt tot de levering zelf en betreft uitsluitend het herstel en/of vervanging op haar kosten in haar werkhuizen, van alle stukken die werden afgekeurd of buiten bedrijf werden gesteld omwille van constructiefouten of verborgen gebreken, waarbij KLINGSPOR uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om wijzigingen aan te brengen aan de betreffende goederen teneinde te kunnen voldoen aan haar verplichtingen, hetzij naar haar keuze de betreffende koopsom terug te betalen.

De waarborg omvat niet de vervanging van het materiaal wegens slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud, verkeerd gebruik, enz.  De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of gebruik en snelle slijtage omwille van corrosie of andere schadelijke inwerkingen van vloeistoffen, elektrische spanningsverschillen, stoffige omgeving, enz.

Zijn niet inbegrepen in deze waarborg: verplaatsingen, tussenkomsten als gevolg van verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie door de cliënt, elektrische incidenten of mankementen aan het materiaal waarvoor de cliënt een verzekering zal dienen te contacteren.

De kleinste wijziging door toedoen van de cliënt brengt het verval van de waarborg met zich mee.

KLINGSPOR is enkel en alleen waarborg verschuldigd wanneer de cliënt aan al zijn betalingsverbintenissen heeft voldaan, zonder hierdoor de waarborgtermijn kan verlengd worden.

KLINGSPOR verklaart dat de producten voorafgaandelijk het voorwerp hebben uitgemaakt van een kwaliteitstest binnen haar onderneming.

 

Artikel 11. Prijs

De prijzen van de materialen zijn die welke worden vermeld op de orderbevestiging. Tussen de datum van ondertekening en de datum van levering zijn er geen wijzigingen mogelijk, noch door KLINGSPOR noch door de cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Prijzen zijn in EURO en exclusief BTW en eventuele verzendkosten. De materialen worden gecontroleerd in onze ateliers.

 

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen op de bestelbon, gebeuren de betalingen in Euro, netto en zonder disconto, op de maatschappelijke zetel van KLINGSPOR en zijn deze onderhavig aan de volgende voorwaarden.

Alle facturen zijn betaalbaar op het hoofdkantoor, binnen 30 dagen na factuurdatum op de waarde van de goederen.

In geval van niet betaling en acht dagen na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven aan de cliënt door KLINGSPOR, wordt het huidig contract beëindigd van rechtswege en kan KLINGSPOR de goederen terugvorderen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.

Alle onbetaalde facturen zullen vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met een verwijlintrest van 1% per begonnen maand, ofwel met de intrestvoet zoals bepaald door artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de strijd tegen de betalingsachterstand bij handelssancties indien deze hoger zou zijn.

Daarnaast zal er door de cliënt een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, vastgesteld op 10% met een

minimum van 250,00 €, en dit onverminderd het recht van KLINGSPOR op een redelijke vergoeding voor de bijkomende kosten verbonden aan de inning van de facturen overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de strijd tegen de betalingsachterstand bij handelssancties.

Ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord, staking van betaling en verzoek tot betalingsuitstel- los van het feit dat dit verzoek al dan niet zou zijn gedaan langs een gerechtelijke weg - kan KLINGSPOR een retentierecht uitoefenen op de verkochte goederen en dit tot de volledige betaling ervan.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat voor de latere uitvoeringen van diverse verkoopovereenkomsten, het geheel van de leveringen een algemeen onderpand uitmaakt, waarop KLINGSPOR een retentierecht kan uitoefenen en dit tot de volledige betaling van de facturen.

In geval van niet-betaling van één factuur bij vervaldatum, zullen alle andere facturen van de cliënt, zelfs de niet vervallen, opeisbaar worden. KLINGSPOR behoudt zich eveneens het recht voor de uitvoering van deze en alle andere lopende bestellingen op te schorten, en dit zonder een voorafgaandelijke aanmaning noch schadevergoeding en met behoud van al haar rechten.

                                                   

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

De goederen die het voorwerp uitmaken van de facturen blijven eigendom van KLINGSPOR tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur en zijn toebehoren (eventuele koste, rente en sancties).

Gedurende dit eigendomsvoorbehoud, worden de risico's en het behoud van de producten overgedragen aan de cliënt, en dit van zodra de goederen de zetel van KLINGSPOR verlaten.

De cliënt verbindt zich ertoe om de producten te behouden op een wijze dat ze niet zouden worden verward met andere producten en zodat ze kunnen worden herkend als zijnde eigendom van KLINGSPOR.

Bij de niet-betaling van het totaalbedrag of bij gedeeltelijke betalingen, onverminderd de oorzaak ervan, behoudt KLINGSPOR zich het recht om, zonder enige formaliteit, de diensten of de goederen fysisch terug in bezit te nemen op risico van de cliënt.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met en door KLINGSPOR.

 

Artikel 15. Exclusieve bevoegdheid

De rechtbanken van het Arrondissement Leuven zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil voortvloeiend uit de overeenkomst tussen KLINGSPOR en diens cliënt en dit ongeacht de plaats van de maatschappelijke zetel of het domicilie van de cliënt, de levering van de werken of van de afsluiting van het contract tussen partijen.

 

Artikel 16. Ontbindingsbeding

In geval van wanprestatie door de cliënt van een van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het huidig contract, zal het huidig contract ontbonden worden van rechtswege door KLINGSPOR door middel van een aangetekend schrijven, zonder de noodzaak van een eis in rechte en onverminderd het recht op enige schadevergoeding en intresten.

 

Artikel 17. Nietigheden

Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de vermelde bepalingen, blijven de andere bepalingen van kracht.

 

Artikel 18. Wijziging van de algemene voorwaarden

KLINGSPOR behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan de huidige algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking onmiddellijk na de kennisgeving ervan aan de cliënt.

In geval van onenigheid tussen de Franse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst voorrang hebben.

 

Klingspor N.V.